Cambiar a Galego Cambiar a Castellano
Grupo Nosa Terra

Grupo Nosa Terra

Grupo Nosa Terra

X

Empregamos cookies propias e de terceiros para a análise do noso tráfico e a mellora dos nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que acepta o seu uso. Ler máis

Aviso legal

RESPONSABLE

Identidade do responsable: Grupo Folclorico Nosa Terra.

NIF: G36122521

Enderezo: Local Social 'Os Castros'. Camiño dos Pazos.

36419 - Pereiras - Mos (Pontevedra)

Correo Electrónico: gruponosaterra@yahoo.es

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

www.gruponosaterra.com adecuou esta páxina web ás exixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de Desenrolo da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

PRIVACIDADE

A política de privacidade de www.gruponosaterra.com, baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web. O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento dos usuarios, que teñen dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para o que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación vixente.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Os dereitos de propiedade intelectual desta web, o seu deseño gráfico e os códigos que contén son titularidade do Grupo Nosa Terra. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Grupo Nosa Terra. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por lei.

DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP, data e hora de acceso, o nome do dominio empregado polo usuario, o sistema operativo e o navegador empregado. As direccións IP (IP é un acrónimo para Internet Protocol) son un número único e irrepetible co que se identifica un ordenador conectado a internet. Esta información é rexistrada nunha base de datos (un ficheiro de actividade do servidor) que permite o posterior procesamento dos datos có fin de obter estadísticas que permetan coñecer o número de visitas realizadas aos servizos web e para mellorar os nosos servizos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e o Grupo Nosa Terra non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de cualquera natureza que se puideran ocasionar no uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas ou contidos na web, a pesares de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo, con excepción daquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legales ás que deba someterse no estrito contido das súas competencias.

MODIFICACIÓNS

O Grupo Nosa Terra resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións e actualizacións da información contida ou da súa presentación.

LIGAZÓNS

No caso de que en www.gruponosaterra.com se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, o Grupo Nosa Terra non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso dito grupo asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalguna ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de cualquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

REPRODUCIÓN

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a orixe ou se solicite autorización.

RECOMENDACIÓNS DE ACCESO

O Grupo Nosa Terra procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas. Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Google Chrome, Mozilla e derivados, etc.

TERMOS DE USO

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web. Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade. O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

CAIXAS DE CORREO

www.gruponosaterra.com non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, agás as do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZO

Preténdense reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

COOKIES

Esta web emprega Cookies de sesión e Cookies de terceiros, deseñadas para reccoller e almacenar datos mentres o usuario accede á páxina web. Adóitanse empregar para almacenar información que só interesa conservar para a prestación do servizo solicitado polo usuario nuna soa ocasión e para unha mellor experiencia de navegación.

O Usuario acepta expresamente, pola utilización deste sitio web, o tratamento da información recollida na forma e cos fins anteriormente mencionados. Así mesmo recoñécese a posibilidade de bloquear as Cookies no seu navegador, pero pode non permitir o uso pleno de tódalas funcionalidades de www.gruponosaterra.com.